Zelfevaluatierapport AWVB 2019-2021

De AWVB heeft op verzoek van ZonMw, waar we structurele subsidie van ontvangen, een zelfevaluatierapport opgesteld. Hierin kijken we terug op de afgelopen drie jaar (2019-2021).

In het rapport geven we een overzicht van onze doelen, de activiteiten die we hebben ondernomen en de bereikte resultaten, zowel wat betreft wetenschappelijke kwaliteit als maatschappelijke relevantie. Ook benoemen we wat goed is gegaan en staan we stil bij de mogelijkheden voor verbetering en verdere ontwikkeling.

Op basis van dit rapport is de programmacommissie van ZonMw eind februari 2022 met ons in gesprek gegaan (visitatie). Tijdens deze site visit bij de AWVB hebben we ons werk en de manier waarop we samenwerken met de praktijk en het onderwijs toegelicht.

De commissie had veel lof voor de AWVB. Ze verwees daarbij specifiek naar het werken in co-creatie tussen praktijk en wetenschap en het werken met ervaringsdeskundigen; twee belangrijke uitgangspunten van onze academische werkplaats. Ook vindt de commissie het krachtig dat we de opbrengsten van ons onderzoek vertalen in praktijkproducten en lesmodules.

We kijken terug op een erg positieve en constructieve site visit, die ons ook inzichten geeft in belangrijke kansen en uitdagingen voor de komende jaren. Terugkijkend op de periode 2019-2021 zijn we dankbaar en trots op de manier waarop we – ondanks de coronapandemie – samen de verbinding hebben kunnen houden en ons in zijn blijven zetten op thema’s als eigen regie & ervaringsdeskundigheid, familie, kwaliteitszorg & vakmanschap en e-health.

Download het zelfevaluatierapport 2019-2021

AWVB-slogan_kader-FC